Regulamin

Regulamin zakupów w michaljankowiak.pl

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep Internetowy PROJEKT GENIUSZ. MICHAŁ JANKOWIAK (zwanego dalej Sklepem Internetowym) prowadzony jest pod adresem serwisu Internetowego michaljankowiak.pl zwanego dalej Serwisem.
 2. Właścicielem Sklepu Internetowego jest PROJEKT GENIUSZ. MICHAŁ JANKOWIAK, NIP: 951-20-38-915 , kontakt: e-mail: mj@michaljankowiak.pl, tel. 727931100, zwanego dalej Sprzedawcą lub Usługodawcą.
 3. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa.
 4. Postanowienia tego Regulaminu stanowią wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego zawieranej pomiędzy kupującym a Sprzedawcą, chyba że w indywidualnej umowie sporządzonej na piśmie strony postanowią zmodyfikować poszczególne postanowienia umowne.
 5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach internetowych Sklepu.
 6. Wszelkie oświadczenia woli i wiedzy składane przez strony wobec siebie wymagają dla swej skuteczności odpowiedniego ich dotarcia do strony w taki sposób, aby mogła zapoznać się z ich treścią, za pośrednictwem strony internetowej bądź adresu e-mail, chyba że strony umówiły się inaczej.
 7. Stronami umowy mogą zostać jedynie osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub występują w imieniu podmiotu, który taką zdolność posiada.

Rozdział 2 Słowniczek Regulaminu

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH – jest to podmiot decydujący o zakresie, sposobie i celu zbierania i przetwarzania danych osobowych zebranych za pośrednictwem serwisu Internetowego.
 2. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta Użytkownika.
 4. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 5. KLIENT – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.
 6. KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. KONTO UŻYTKOWNIKA – Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę. Konto użytkownika stanowi zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę, informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym oraz dostępne treści cyfrowe zakupione przez Klienta.
 8. POWIERZENIE DANYCH OSOBOWYCH – to czynność polegająca, na udostępnieniu podanych nam danych osobowych innemu podmiotowi, który wykonuje dla nas zleconą usługę. Podmiot, któremu powierzyliśmy dane osobowe, może je wykorzystywać jedynie w celu realizacja usługi, a po zakończeniu jej świadczenia zobowiązany jest usunąć lub zwrócić nam wszystkie przekazane przez nas dane osobowe.
 9. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym Usługa lub Produkt Elektroniczny będący przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 
 10. PRZEDSIĘBIORCA NA PRAWACH KONSUMENTA – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 11. REGULAMIN – niniejszy regulamin zakupów Sklepu Internetowego.
 12. SERWIS – serwis Internetowy mieszczący się pod adresem michaljankowiak.pl.
 13. SKLEP INTERNETOWY – sklep Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym: michaljankowiak.pl.
 14. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – właściciel Serwisu, o którym jest mowa w Rozdziale 1 pkt. 2 niniejszego Regulaminu.
 15. ŚRODEK POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ – każdy środek, który bez jednoczesnej fizycznej obecności Usługodawcy i Usługobiorcy można wykorzystywać do kontaktu między stronami umowy, np. telefon, wideo czat, poczta email.
 16. TREŚCI CYFROWE – oznacza znajdujące się w ofercie Sklepu produkty w formatach elektronicznych, w tym w szczególności e-Booki, nagrania audio itp. Do odczytania Treści Cyfrowych niezbędne jest zainstalowanie oprogramowania Adobe Acrobat Reader lub innego wskazanego w opisie danej Treści Cyfrowej. 
 17. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 18. USŁUGA – czynność wykonywana przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy, mająca charakter umowy zlecenia o której jest mowa w Art. 734 Kodeksu Cywilnego. 
 19. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 20. USŁUGOBIORCA – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, a która korzysta lub zamierza korzystać z usług świadczonych przez Usługodawcę.
 21. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia będące potwierdzeniem zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

Rozdział 3 Zawarcie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje w momencie złożenia przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym.
 2. Cena Produktów uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia oraz w formie wiadomości e-mail po złożeniu zamówienia. 
 3. Potwierdzenie o którym jest mowa powyżej jest przesyłane w formie wiadomości e-mail na podany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia adres mailowy. Wiadomość ta zawiera w szczególności:
  1. dane sprzedawcy oraz formy kontaktu
  2. przedmiot Umowy Sprzedaży wraz z ostateczną ceną oraz kosztami wysyłki oraz zasadami i terminem płatności
  3. pouczenie o zasadach odstąpienia od umowy przez Konsumenta (Załącznik nr 1 do Regulaminu)
  4. treść regulaminu wraz z wzorami odstąpienia od umowy czy zgłoszenia reklamacji w ramach rękojmi (załącznik nr 2 i 3 do Regulaminu).
 4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez:
  1. udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz
  2. przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3

Rozdział 4 Formy i termin płatności, koszty i czas realizacji usług.

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi możliwość dokonania płatności z tytułu Umowy Sprzedaży poprzez płatność elektroniczną za pomocą systemu płatności PayU, do którego Klient zostanie przekierowany w celu dokonania płatności. Dokonanie płatności jest możliwe wyłącznie z chwilą zakończenia wypełniania formularza zamówienia. Brak dokonania płatności z chwilą złożenia zamówienia oznacza odstąpienie od umowy sprzedaży – dotyczy to zarówno Klienta będącego jak i niebędącego Konsumentem. Wykonanie usługi, nastąpi po zaksięgowaniu wpłaty na konto rozliczeniowe Sprzedawcy. Rozliczeniem transakcji za zgodą i wyborem Klienta, zajmują się PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444. Wszelkie spory związane z dokonaną płatnością, rozstrzygane są bezpośrednio przez Klienta z operatorem płatności. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przebieg płatności ani za udostępnione dane np. kart kredytowych, na stronie operatora płatności.
 2. Usługi świadczone są wyłącznie w granicach terytorialnych Rzeczypospolitej Polskiej z wyłączeniem usług świadczonych za pośrednictwem Środków Porozumiewania się Na Odległość.
 3. Termin i miejsce realizacji usługi jest uzgadniane pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą, lub osobą Korzystającą po zaksięgowaniu wpłaty przez Usługodawcę lub jest wyszczególniony w opisie Produktu na stronie Sklepu Internetowego (np. w przypadku konsultacji grupowych, szkoleń itp.).
 4. Usługodawca zachowuje prawo do zmiany terminu i/lub miejsca realizacji Usługi w nieprzekraczającym dwóch dni roboczych terminie od wyznaczonej daty realizacji Usługi. Informacja o zmianie może być dostarczana drogą mailową na wskazany w zamówieniu adres lub telefonicznie na wskazany numer telefonu Klienta.
 5. Jeżeli Usługa zostanie odwołana, uczestnikowi zostanie zaproponowany inny termin i/lub miejsce, lub możliwość rezygnacji z zachowaniem prawa do zwrotu kosztów wykupionej Usługi – na zasadach opisanych w Rozdziale 6 pkt 7.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w wyniku zmiany terminu i/lub miejsca świadczenia Usługi, o ile zmiana nastąpiła w określonym w punkcie 4 terminie.

Rozdział 5 Formy i termin płatności, koszty i czas dostawy treści cyfrowych

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi możliwość dokonania płatności z tytułu Umowy Sprzedaży poprzez płatność elektroniczną za pomocą systemu płatności PayU, do którego Klient zostanie przekierowany w celu dokonania płatności. Dokonanie płatności jest możliwe wyłącznie z chwilą zakończenia wypełniania formularza zamówienia. Brak dokonania płatności z chwilą złożenia zamówienia oznacza odstąpienie od umowy sprzedaży – dotyczy to zarówno Klienta będącego jak i niebędącego Konsumentem. Wykonanie usługi, nastąpi po zaksięgowaniu wpłaty na konto rozliczeniowe Sprzedawcy. Rozliczeniem transakcji za zgodą i wyborem Klienta, zajmują się PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444. Wszelkie spory związane z dokonaną płatnością, rozstrzygane są bezpośrednio przez Klienta z operatorem płatności. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przebieg płatności ani za udostępnione dane np. kart kredytowych, na stronie operatora płatności.
 2. Produkty cyfrowe wysyłane są za pośrednictwem poczty elektronicznej lub udostępniane Klientowi po zalogowaniu na stronie Sklepu Internetowego za pośrednictwem Konta Użytkownika. O sposobie dostarczenia treści Klient informowany jest w opisie Produktu.
 3. Termin dostarczenia Treści Cyfrowych określony jest każdorazowo w opisie Produktu. 
 4. W przypadku Treści Cyfrowych wysyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej i nie będących w przedsprzedaży, czas realizacji zamówienia jest natychmiastowy, liczony od dnia zaksięgowania płatności przez Sprzedawcę, o ile klient wyraził zgodę na dostarczenie produktu przed upływem 14 dni i tym samym zrezygnował z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży. 
 5. Za termin dostawy rozumie się czas pomiędzy zaksięgowaniem płatności przez Sprzedawcę, a dostarczeniem produktu do Klienta..

Rozdział 5 Prawo do odstąpienie od umowy

 1. Klient, będący Konsumentem lub Przedsiębiorcom na prawach Konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może z pominięciem produktów opisanych w pkt 2 poniżej, w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt.4. Bieg terminu do odstąpienia rozpoczyna się z chwilą dostarczenia Produktów do Klienta.
 2. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. ustaw Poz. 827 z zm.) Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeśli:
  1. przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  2. dostarczył treści cyfrowe nie zapisane na nośniku fizycznym na wyraźne żądanie konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy (Załącznik nr 2 do Regulaminu) może zostać złożone:
  1. tradycyjnie pocztą lub za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres: Michał Jankowiak, ul. Lasek Brzozowy 15/1, 02-792 Warszawa, gdzie data stempla pocztowego lub nadania przesyłki jest wiążąca przy ustalaniu zachowania terminu, o którym jest mowa w pkt. 1, lub
  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mj@michaljankowiak.pl.
 4. Jeżeli konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania wykonania usługi przed upływem ustawowego terminu odstąpienia od umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
 5. Klient może skorzystać z wzoru formularza będącego załącznikiem do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić klientowi koszt zamówionych produktów.
 8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył klient, chyba że klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 
 9. Niezależnie od wcześniejszych zapisów dotyczących odstąpienia od umowy sprzedaży, Sprzedawca umożliwia rozwiązanie umowy Sprzedaży, której przedmiotem jest Usługa, gdy Klient zrezygnuje z usługi do końca pierwszego dnia jej świadczenia. W takiej sytuacji Sprzedawca dokona zwrotu całości wpłaconych środków na zasadach opisanych w Art. 8 Rozdziału 5.

Rozdział 6 Reklamacje usługi.

 1. Sprzedawane przez Sklep Usługi mają charakter Usługi Zlecenia i jako takie nie podlegają prawu rękojmi określone w Kodeksie Cywilnym.
 2. Usługodawca zobowiązuje się wykonać usługę w sposób staranny i zgodnie z zamieszczonym opisem Produktu. 
 3. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji co do zakresu i terminu oraz miejsca wykonania Usługi, jeśli było ono niezgodne z opisem zakupionego Produktu. 
 4. Reklamacja może zostać złożona w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mj@michaljankowiak.pl.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 6. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca powiadomi osobę składającą reklamację listem wysłanym pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
 7. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny z tytułu Umowy Sprzedaży.
 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem.

Rozdział 7 Prawo rękojmi dotyczące Produktów Cyfrowych

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
 2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
 3. Reklamację (Załącznik nr 3 do Regulaminu) może zostać złożone:
  1. tradycyjnie pocztą lub za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres Michał Jankowiak, ul. Lasek Brzozowy 15/1, 02-792 Warszawa lub
  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mj@michaljankowiak.pl.
 4. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 6. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca powiadomi osobę składającą reklamację listem wysłanym na adres podany w reklamacji albo pocztą elektroniczną – w zależności od sposobu złożenia reklamacji.
 7. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje ograniczona do 7 dni od dostarczenia produktu.
 8. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży.
 9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem.

Rozdział 7 Usługi Elektroniczne świadczone za pośrednictwem Sklepu Internetowego

 1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto użytkownika, Formularz Zamówień i Newsletter.
 2. Konto użytkownika – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu następujących kroków przez Usługobiorcę:
  1. wypełnieniu Formularza Rejestracji,
  2. kliknięciu pola „Zarejestruj się”
 3. Usługa Konto użytkownika świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, do usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy.
 4. Konto użytkownika umożliwia Klientowi śledzenie Historii Zamówień oraz umożliwia dostęp do Zamówionych Treści Cyfrowych.  
 5. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym.
 6. Złożenie Zamówienia następuje po wypełnieniu przez Klienta Formularza Zamówienia i kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Kupuję i płacę”.
 7. Istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego), jedynie do czasu kliknięcia pola Kupuję i płacę.
 8. Usługa Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
 9. Newsletter umożliwia Klientowi otrzymywanie treści informacyjnych i marketingowych o działalności Sprzedawcy. W celu skorzystania z usługi niezbędne jest wpisanie swojego adresu email w odpowiedni formularz na stronie Sklepu internetowego.
 10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe działanie systemu, leżące po stronie Usługobiorcy, w szczególności za awarie sprzętu Usługobiorcy, czy brak dostępu przez Usługobiorcę do Internetu lub jego niewłaściwe działanie.  
 11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszania działania Sklepu Internetowego, w wyniku trwających prac modernizacyjnych, konserwacyjnych Serwisu lub w wyniku awarii serwerów, na których znajduje się Serwis.
 12. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 13. Usługobiorca może w sprawach związanych z działaniem Serwisu, zgłaszać swoje uwagi na adres mj@michaljankowiak.pl.

Rozdział 8 Pozostałe Prawa i obowiązki stron wynikające z umowy świadczenia usług oraz warunki techniczne ich świadczenia

 1. Usługodawca:
  1. w zależności od charakteru zawartej umowy zobowiązuje się świadczyć na rzecz Klienta usługi zgodnie z jej treścią i postanowieniami regulaminu sprzedaży;
  2. zobowiązuje się zachować w tajemnicy informacje związane z Klientem, a uzyskane w ramach umowy, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej – obowiązek zachowania tajemnicy nie jest ograniczony w czasie;
  3. ponosi odpowiedzialność za niewykonanie i nienależyte wykonanie umowy, chyba że jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane działaniem lub zaniechaniem Klienta, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich lub działaniem siły wyższej;
  4. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte przez Klienta w trakcie lub następstwie świadczenia usług;
  5. może odstąpić od umowy, zgodnie z postanowieniami regulaminu;
  6. w ramach zawartej umowy ma prawo do zaprzestania świadczenia usług w przypadku przekazywania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, bez zachowania przez Klienta prawa do zwrotu kosztów Usługi;
 2. Usługobiorca:
  1. ma prawo do świadczenia na swoją rzecz lub na rzecz osoby wskazanej jako Korzystający usług zgodnie umową i postanowieniami regulaminu;
  2. ma prawo do odstąpienia od umowy, zgodnie z postanowieniami regulaminu;
  3. zobowiązuje się do nie przesyłania i nie przekazywania informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwym i niezgodnym z rzeczywistością;
  4. zobowiązuje się do niewykorzystywania w jakikolwiek sposób informacji uzyskanych w ramach umowy bez uzyskania zgody Usługodawcy w formie pisemnej.
 3. Warunki techniczne:
  1. usługi zakupione za pośrednictwem sklepu Internetowego są świadczone w formie stacjonarnej lub za pośrednictwem Środków Porozumiewania się na Odległość;
  2. usługobiorca przed zakupem usługi zobowiązuje się zapoznać z opisem środków porozumiewania się na odległość, znajdujących się w opisie Karty Produktu;
  3. strony uzgadniają, że chwilowe problemy techniczne związane ze świadczeniem usługi, np. awaria Internetu, powodująca brak dostępu do publicznej sieci Internet po jednej ze stron Umowy, są podstawą do zmiany terminu świadczenia usługi bez konsekwencji finansowych np. za nieterminowe odwołanie terminu świadczenia Usługi. 

Rozdział 9 Dane osobowe

 1. Administratorem Danych Osobowych zgromadzonych w ramach funkcjonowania Serwisu jest  PROJEKT GENIUSZ. MICHAŁ JANKOWIAK, NIP: 951-20-38-915. Możesz się ze mną skontaktować pisząc maila na adres  mj@michaljankowiak.pl.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja umowy oraz wypełnienie  obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (Prawo podatkowe oraz Prawo rękojmi).
 3. Dane związane z realizacją umowy będą przekazywane na podstawie umowy powierzenia firmom dostarczającym infrastrukturę informatyczną np. w celu prowadzenia korespondencji email pomiędzy stronami umowy lub świadczącym usługi informatyczne np. serwisowanie komputerów lub serwerów, na których zlokalizowane są Państwa dane. Dodatkowo dane będą przekazane firmie świadczącej na naszą rzecz usługi księgowe. 
 4. Osobnym Administratorem danych osobowych jest bank lub operator płatności elektronicznej, w zależności od wybranej  przez Państwa metody płatności.
 5. Dane Państwa będą przetwarzane przez:
  1. Okres 2 lat w zakresie niezbędnym do wykonania prawa rękojmi – dane przekazane podczas składania zamówień;
  2. Okres pełnych 6 lat kalendarzowych w przypadku danych przekazanych nam w celach rachunkowych;
  3. Okres świadczenia usługi Konta użytkownika w przypadku danych przekazanych nam podczas zakładania konta.
 6. Mają Państwo prawo żądać od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt mailowy lub skorzystania z funkcjonalności Naszego serwisu Internetowego.
 8. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu, wniosek o którym jest mowa w pkt. 6, powinien dodatkowo zawierać uzasadnienie.
 9. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy, żądanie ich usunięcia jest ograniczone przez prawny obowiązek ciążący na Administratorze a wynikający z przepisów Podatkowych lub Prawa Rękojmi.
 10. Jeśli uznają Państwo, że dane są przetwarzane w sposób niewłaściwy lub niezgodny z prawem przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych, ich gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania oraz zasad wykorzystywania plików cookies znajdują się w naszej Polityce Prywatności.

Rozdział 10 Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegóły dotyczące sposobów oraz dostępu do pozasądowych form rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
 2. Pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsług dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Rozdział 11 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia publikacji na stronach Sklepu Internetowego. 
 2. W każdym wypadku, a w szczególności, jeżeli Klientem jest podmiot zagraniczny, prawem umowy jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej, a do rozpatrywania wszelkich sporów związanych z umową i regulaminem pomiędzy Sprzedawcą a Klientem są sądy Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, poprzez ogłoszenie na stronie Serwisu oraz wysłanie informacji mailowej do zarejestrowanych użytkowników Serwisu.
 4. Zarejestrowani użytkownicy serwisu mają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec zmiany Regulaminu, poprzez wysłanie e-maila na adres Sprzedawcy w przeciągu 14 dni od chwili otrzymania powiadomienia o zmianie.
 5. Skorzystanie z prawa, o którym jest mowa w punkcie 4, skutkować będzie zaprzestaniem świadczenia usług elektronicznych w postaci Konta Użytkownika,
 6. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na umowy zawarte przed dniem ogłoszenia Regulaminu
 7. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy i regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy:
  1. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 z zm.),
  2. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827z zm.)
  3. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z zm.)